Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych

Logo NLTK

Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) to konsorcjum złożone z wiodących w kraju jednostek naukowych zajmujących się badaniami w zakresie technologii kwantowych, w tym informatyki kwantowej, inżynierii kwantowej oraz dziedzin pokrewnych. W skład NLTK wchodzą: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska, Instytut Fizyki PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

W pięciu spośród ośmiu instytucji tworzących konsorcjum NLTK (UW, PWr, IF PAN, UMK, UJ) realizowano projekt "Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych". Jego celem było wyposażenie członków konsorcjum w sprzęt niezbędny do prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych na światowym poziomie w zakresie technologii kwantowych, w tym informatyki kwantowej, inżynierii kwantowej oraz dziedzin pokrewnych. W ramach projektu NLTK zakupiono 370 sztuk aparatury badawczej, utworzono cztery nowe pracownie i laboratoria oraz zmodernizowano 15 innych, łącznie na czterech uczelniach wyższych i w jednym instytucie Polskiej Akademii Nauk. Całkowita wartość projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, wyniosła 47,6 mln złotych.

Dzięki działalności Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych Polska będzie dysponowała potencjałem ludzkim wystarczającym do efektywnej absorpcji najnowszych rozwiązań z zakresu technologii kwantowych, a także dobrym zapleczem sprzętowym do tworzenia takich technologii na terenie kraju.

Po zakończeniu projektu POIG konsorcjum NLTK będzie działało przez przynajmniej pięć kolejnych lat. W tym czasie jego zadaniem będzie zapewnienie, aby zakupiona aparatura naukowa była efektywnie wykorzystywana do osiągania najwyższej jakości rezultatów naukowych.

NLTK okazało się przedsięwzięciem tak udanym, że wśród 33 projektów badawczych wymienionych w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB), opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znalazł się jego następca: Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych składające się z aż 18 ośrodków naukowych, z których 2/3 obecnie wchodzi w skład NLTK.

UE